Meteen naar de inhoud

Mijn algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOORZET – RATTENBESTRIJDING EN ADVIES

Versie 1.0 – 5 februari 2022

Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.
Deze Algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord. In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing welke afhankelijk is van de opdracht.

Artikel 2 Prijsopgave en Overeenkomst

Voorzet Rattenbestrijding en Advies doet voorafgaand een prijsopgave op basis van tarieven voor standaard diensten. De actuele tarieven zijn weergegeven op de website van Voorzet Rattenbestrijding en Advies (rattenbestrijders.nl). Voor maatwerk diensten wordt een offerte opgesteld. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen

Voorzet Rattenbestrijding en Advies factureert kosten achteraf op basis nacalculatie en de prijsopgave dan wel offerte. Voorzet Rattenbestrijding en Advies informeert de opdrachtgever na afloop van iedere bestrijdingsactiviteit over het verloop van de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.

Artikel 4 Uitvoering der werkzaamheden

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat alle aanwijzingen van of namens Voorzet Rattenbestrijding en Advies, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Voorzet Rattenbestrijding en Advies met de werkzaamheden direct na aankomst kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Voorzet Rattenbestrijding en Advies ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Voorzet Rattenbestrijding en Advies, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.

Indien als gevolg van een of meer oorzaken niet binnen de risicosfeer van een der partijen de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen en water en/of elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht. Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, treden partijen in overleg om tot een gewijzigde overeenkomst te komen. De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend, terwijl Voorzet Rattenbestrijding en Advies bovendien recht zal hebben op vergoeding van al ontstane doch onnut gebleken kosten. De boven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 7 Klachten

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 kalenderdagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zolang op een klacht door Voorzet Rattenbestrijding en Advies nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Niet- nakoming en beëindiging

Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht. In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichten niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door de of namens Voorzet Rattenbestrijding en Advies betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. Voorzet Rattenbestrijding en Advies verplicht zich in te spannen om de rattenbestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Voorzet Rattenbestrijding en Advies zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat. Voorzet Rattenbestrijding en Advies is niet aansprakelijk voor schade die bij- of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Voorzet Rattenbestrijding en Advies. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Voorzet Rattenbestrijding en Advies voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Voorzet Rattenbestrijding en Advies. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Artikel 10 Opzegging en beëindiging

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Voorzet Rattenbestrijding en Advies gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.

Bij niet nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechtelijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten. Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Voorzet Rattenbestrijding en Advies kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Voorzet Rattenbestrijding en Advies overdragen aan een derde.

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen Voorzet Rattenbestrijding en Advies en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Artikel 12 Het bestrijden van ratten

  1. Voorzet Rattenbestrijding en Advies bestrijdt ratten met afschot, uilenkasten en/of mechanische vallen, maar zonder het gebruik van Rodenticiden.
  2. De weringmaatregelen als door Voorzet Rattenbestrijding en Advies geadviseerd in de evaluatie na een bestrijdingsactiviteit dragen bij aan het het beoogde resultaat en dienen door de opdrachtgever te worden aangebracht.
  3. Afgesloten delen van panden en schuren als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.
  4. Mechanische rattenvallen en eventuele camera’s mogen alleen in overleg met Voorzet Rattenbestrijding en Advies verplaatst dan wel verwijderd worden.