Ga naar de inhoud

Mijn algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOORZET – RATTENBESTRIJDING EN ADVIES

Versie 1.1 – 4 maart 2023

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.
 • Deze Algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden. Afhankelijk van de opdracht kan dit ook gelezen worden als wering en/of beheersing.

Artikel 2 – Prijsopgave en Overeenkomst

 • Voorzet Rattenbestrijding en Advies doet voorafgaand een prijsopgave op basis van tarieven voor standaard diensten.
 • De actuele tarieven zijn op te vragen via vragen@rattenbestrijders.nl.
 • Voor maatwerk diensten wordt een offerte opgesteld.
 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 • Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 – Prijzen

 • Voorzet Rattenbestrijding en Advies factureert kosten achteraf op basis nacalculatie en de prijsopgave dan wel offerte.
 • Voorzet Rattenbestrijding en Advies informeert de opdrachtgever na afloop van iedere bestrijdingsactiviteit over het verloop van de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.

Artikel 4 – Uitvoering der werkzaamheden

 • De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens Voorzet Rattenbestrijding en Advies worden opgevolgd, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan.
 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Voorzet Rattenbestrijding en Advies met de werkzaamheden direct na aankomst kan aanvangen.
 • Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort.
 • Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Voorzet Rattenbestrijding en Advies ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Voorzet Rattenbestrijding en Advies, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.
 • De aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.
 • Indien als gevolg van een of meer oorzaken buiten de risicosfeer van een der partijen de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd.
 • Onder buiten de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen en water en/of elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5 – Extra kosten, meer en minder werk

 • Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht.
 • Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
 • Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
 • Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, overleggen partijen om tot een gewijzigde overeenkomst te komen.
 • De meer of minder kosten die uit deze wijziging voortvloeien, zullen worden verrekend.
 • Voorzet Rattenbestrijding en Advies behoudt daarnaast het recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten.
 • De bovengenoemde regeling laat de bevoegdheid van Voorzet Rattenbestrijding en Advies om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel – 6 Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 • Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever vanaf de factuurdatum de wettelijke rente voor niet-handelstransacties verschuldigd.
 • Eventuele kosten van incasso komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 – Klachten

 • Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 kalenderdagen na uitvoering schriftelijk te geschieden.
 • Bij gebreke zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Zolang op een klacht door Voorzet Rattenbestrijding en Advies nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 – Niet- nakoming en beëindiging

 • Als niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, wordt de niet nakoming geacht het gevolg te zijn van overmacht.
 • In alle andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichten niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9 – Garanties en aansprakelijkheid

 • Mededelingen door of namens Voorzet Rattenbestrijding en Advies betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
 • Voorzet Rattenbestrijding en Advies verplicht zich in te spannen om de rattenbestrijdingswerkzaamheden in het licht van het beoogd resultaat naar beste vermogen te verrichten.
 • De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Voorzet Rattenbestrijding en Advies zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Voorzet Rattenbestrijding en Advies is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Voorzet Rattenbestrijding en Advies.
 • In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht.
 • Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door onze schadeverzekering.
 • Iedere aansprakelijkheid van Voorzet Rattenbestrijding en Advies voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Voorzet Rattenbestrijding en Advies.
 • In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Artikel 10 – Opzegging en beëindiging

 • Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Voorzet Rattenbestrijding en Advies gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • Bij niet nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet.
 • Zonder rechtelijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten.
 • Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Voorzet Rattenbestrijding en Advies kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Voorzet Rattenbestrijding en Advies overdragen aan een derde.

Artikel 11 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 • Eventuele geschillen tussen Voorzet Rattenbestrijding en Advies en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 • Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12 – Het bestrijden van ratten

 • Voorzet Rattenbestrijding en Advies bestrijdt ratten met afschot en mechanische vallen en zonder het gebruik van Rodenticiden.
 • Afgesloten delen van panden en schuren als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten door de opdrachtgever bereikbaar worden gemaakt.
 • Mechanische rattenvallen en eventuele camera’s mogen alleen in overleg met Voorzet Rattenbestrijding en Advies verplaatst worden.
 • De weringmaatregelen die Voorzet Rattenbestrijding en Advies adviseert in de evaluatie na een bestrijdingsactiviteit dragen bij aan het beoogde resultaat. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze aan te brengen.